دسته: اسکیت روی یخ

اسکیت های رشته اسکیت روی یخ یا ice اسکیت به اسکیت هایی گفته می شود که تیغه آنها مخصوص اسکیت سواری روی یخ است. این اسکیت ها به شکلی طراحی شده اند که روی یخ لیز بخورند و با قسمت جلویی تیغه که به صورت دندانه ای است ترمز بگیریند یا به اجرای حرکات ریتمیک بپردازند.